proszę o wypełnienie druku danymi niezbędnymi do zawarcia aktu notarialnego


             do pobrania:                          


Kancelaria Notarialna Bożena Bober notariusz;     82-300 Elbląg, ul.Studzienna 23-24/B;     godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00;     tel./fax.: 55 232 73 15;      tel.kom.: 668 15 73 15;     e-mail: bozena.bober@gdin.pl


            dokumenty do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego:

 

przy zakupie lokalu mieszkalnego:

1. numer księgi wieczystej (w przypadku niezgodności wpisu w księdze wieczystej - wypis z rejestru gruntów)

2. podstawa nabycia (akt notarialny)

3. dowody osobiste

4. zaświadczenie z urzędu gminy o rewitalizacji

 

przy zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np.mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej:

1. zaświadczenie ze spółdzialni, że sprzedającemu przysługuje ww. prawo

2. zaświadczenie ze spółdzielni, że nie została urządzona księga wieczysta lub numer księgi wieczystej w razie jej urządzenia

3. podstawa nabycia (akt notarialny, umowa o ustanowieniu, przekształceniu prawa, przydział lokalu)

5. dowody osobiste

 

przy zakupie nieruchomości rolnych, domu, garażu

1. wypis z rejestru gruntów

2. podstawa nabycia (akt notarialny)

3. numer księgi wieczystej

4. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie gospodarowania przestrzennego

5. zaświadczenie o rewitalizacji

6. zaświadczenie o lasach

7. przy nabyciu gospodarstwa rolnego ewentualne zaświadczenie dotyczące gospodarstwa rolnego posiadanego przez kupującego

8. dowody osobiste

 

jeżeli sprzedający nabył nieruchomość w drodze spadku lub w drodze umowy darowizny zawartej po 01.01.2007r. dodatkowo należy przedłożyć:

1. a) akt poświadczenia dziedziczenia - celem sporządzenia zapraszam do kancelarii albo

    b) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku - na wniosek osoby zainteresowanej wydaje sąd spadku (ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) po przeprowadzeniu stosownego postępowania na podstawie przepisów art.669-679kpc.

2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego czy podatek od spadku lub od umowy darowizny nie należy się, czy został rozliczony


Powyższe zestawienie w zależności od rodzaju nieruchomości a także miejsca jej położenia (gminy) może okazać się niewystarczające lub niektóre z ww. domumentów mogą być zbędne. Dla doprecyzowania zakresu dokumentów koniecznych do przedłożenia w konkretnej sprawie proszę o kontakt z sekretariatem Kancelarii (osobiście lub telefonicznie pod nr. 55 232 73 15) celem kompleksowego wyjaśnienia, ewentualnie umówienia terminu rozmowy z notariuszem