• sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • dokonywanie poświadczeń;
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręczanie na życzenie strony pisemnych oświadczeń mogących mieć skutki prawne; ; 
 • spisywanie protokołów walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych; ; 
 • spisywanie protokołów w celu stwierdzenia przebiegu czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne; 
 • sporządzanie protestów weksli i czeków; 
 • przyjmowanie na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumentów. 

 • Kancelaria Notarialna Bożena Bober notariusz;     82-300 Elbląg, ul.Studzienna 23-24/B;     godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00;     tel./fax.: 55 232 73 15;      tel.kom.: 668 15 73 15;     e-mail: bozena.bober@gdin.pl